مبارزی کهن سال که سال ها زندان و تحمل شکنجه های ساواک و مسولیت های خطیر آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال هایی پس از انقلاب برگ های درخشان زندگی او را تشکیل می دهد