برخی از پروژه های تصفیه خانه فاضلاب بتنی

ـ تصفیه خانه فاضلاب بتنی شهرک کاسپینـ تصفیه خانه فاضلاب بتنی شهرک ساحلی دریا کنارـ تصفیه خانه فاضلاب بتنی شهرک خانه دریاـ تصفیه خانه فاضلاب بتنی بندر معلمـ تصفیه خانه فاضلاب بتنی صنایع دریایی بندر عباس
Click here to enlarge
لینک منبع:تصفیه خانه فاضلاب بتنی-مخزن بتنی پرتو کنترل هوشمند